Офіційний сайт Якимівського району Запорізької області

Новини

Мелітопольське об’єднане управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області повідомляє


Сплачений єдиний соціальний внесок – запорука добробуту та соціальної захищеності громадян

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області інформує керівників підприємств регіону, фізичних осіб – підприємців, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність та мають заборгованість зі сплати єдиного страхового внеску (ЄСВ) та платежів до Пенсійного фонду про необхідність вжиття вичерпних заходів щодо її погашення до кінця поточного року.
Відповідно до чинного законодавства, періоди роботи зараховуються до страхового стажу тільки за умови сплати ЄСВ, тому його несплата призводить до втрати необхідних періодів для нарахування пенсії.
Сьогодні Пенсійний фонд надає можливість громадянам контролювати дані, що впливають на їх пенсійні права, у т. ч. розмір нарахованої заробітної плати та сплачені страхові внески. Кожен найманий працівник, який турбується про своє майбутнє, може і повинен перевіряти свого роботодавця щодо сплати ним ЄСВ.
Отримання інформації з персоніфікованого обліку про нараховану заробітну плату та сплачені страхові внески (для працюючих громадян), отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів), формування запитів на попередню підготовку документів, подача звернень, запис на прийом до фахівців Фонду, отримання інформації про стан розрахунків платників з ПФУ (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), контроль за сплатою роботодавцем ЄСВ – всі ці можливості надають сервіси веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Фахівці органів Фонду готові допомогти всім бажаючим як зареєструватись на веб-порталі, так і налагодити відповідні його електронні сервіси.

Головне управління
Пенсійного фонду України
в Запорізькій області

Уплаченный единый социальный взнос - залог благосостояния и социальной защищенности граждан

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области информирует руководителей предприятий региона, физических лиц - предпринимателей, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и имеющих задолженность по уплате единого страхового взноса (ЕСВ) и платежей в Пенсионный фонд о необходимости принятия исчерпывающих мер по ее погашению до конца текущего года.
Согласно действующего законодательства, периоды работы засчитываются в страховой стаж только при условии уплаты ЕСВ, поэтому его неуплата приводит к потере необходимых периодов для начисления пенсии.
Сегодня Пенсионный фонд предоставляет возможность гражданам контролировать данные, влияющие на их пенсионные права, в т.ч. размер начисленной заработной платы и уплаченные страховые взносы. Каждый наемный работник, который беспокоится о своем будущем, может и должен проверять своего работодателя по уплате им ЕСВ.
Получение информации по персонифицированному учету о начисленной заработной плате и уплаченных страховых взносах (для работающих граждан), получение пенсионной информации (для пенсионеров), формирование запросов на предварительную подготовку документов, подача обращений, запись на прием к специалистам Фонда, получение информации о состоянии расчетов плательщиков с ПФУ (для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей), контроль за уплатой работодателем ЕСВ - все эти возможности предоставляют сервисы веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Специалисты органов Фонда готовы помочь всем желающим как зарегистрироваться на веб-портале, так и наладить соответствующие его электронные сервисы.

Главное управление
Пенсионного фонда
Украины в Запорожской
области

 Четвер, 10 Січня 2019 10:36 | Переглядів: 96

Звернення

Голова районної ради
Шило Юрій Володимирович