Офіційний сайт Якимівського району Запорізької області

Паспорт бюджетної програми

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 3 від 23.01.2019 р.
Якимівська районна рада Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Управління фінансів Якимівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
____________ N ______

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Якимівська районна рада Запорізької області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Якимівська районна рада Запорізької області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконачих комітетів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2877860 гривень, у тому числі загального фонду - 2858460 гривень та спеціального фонду - 19400 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік" , ЗУ "Про місцеве самоврядування"
6. Мета бюджетної програми : Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконачих комітетів
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п Завдання
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 оплата праці 2041175 0 0 2041175
2 Нарахування на оплату праці 461060 0 0 461060
3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 185950 0 0 185950
4 Інші видатки 170275 19400 0 189675
Усього 2858460 19400 2877860

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
Кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 10 0 10
2 продукту
Кількість звернень, листів,заяв,скарг штук Картки реєстрації,журнал зверненьта скарг 520 0 520
Кількість прийнятих нормативно-правових актів штук Рішення сесій 110 0 110
3 ефективності
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника штук Картки реєстрації,журнал зверненьта скарг 52 0 52
Кількість прийнятих нормативно-правових актів штук Рішення сесій 11 0 11
4 якості
Витрати на утримання однієї штатної одиниці гривень Відомості нарахування зарплати 204117 0 204117

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів Ю.В.Шило
(підпис) (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу О.І.Драчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 51 від 23.11.2018 року
Якимівська районна рада Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Управління фінансів Якимівської РДА
__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)
від 23.11.2018 року № 24

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Якимівська районна рада Запорізької області
____________ _____________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Якимівська районна рада Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради ( у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3731.0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3698.0 тис. гривень та спеціального фонду – 33.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», ЗУ «Про місцеве самоврядування»

6. Мета бюджетної програми: Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення) ,міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма
Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 3698.0 33.0 3731.0
Усього 3698.0 33.0 3731.0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Підпрограма
Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1 затрат
Кількість штатниї одиниць одиниць Штатний розпис 16
2 продукту
Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг штук Картки реєстрації,журнал скарг та звернень 655
Кількість прийнятих нормативно-правових актів штук Рішення сесій 130
3 ефективності
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника штук Картки реєстрації,журнал скарг та звернень 40
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника штук Рішення сесій 8

4 якості х
Витрати на утримання однієї штатної одиниці… тис.грн Відомості нарахування заробітної плати 155.662

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ Ю.В.Шило
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______О.І.Драчук__________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 76 від 16.11.2017 року
Якимівська районна рада Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Управління фінансів Якимівської РДА
__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)
Від 16.11.2017 р. № 33
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Якимівська районна рада Запорізької області
____________ _____________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Якимівська районна рада Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради ( у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2993.535 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2859.835 тис. гривень та спеціального фонду – 133.7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік», ЗУ «Про місцеве самоврядування»

6. Мета бюджетної програми: Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення) ,міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма
Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2859.835 133.70 2993.535
Усього 2859.835 133.70 2993.535

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Підпрограма
Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1 затрат
Кількість штатниї одиниць одиниць Штатний розпис 18
2 продукту
Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг штук Картки реєстрації,журнал скарг та звернень 790
Кількість прийнятих нормативно-правових актів штук Рішення сесій 140
3 ефективності
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника штук Картки реєстрації,журнал скарг та звернень 44
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника штук Рішення сесій 8

4 якості х

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ Ю.В.Шило
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ О.І.Драчук____
(підпис) (ініціали та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 06 від 29.01.2018 року
Якимівська районна рада Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Управління фінансів Якимівської РДА
__________________________________________________ (найменування місцевого фінансового органу)
від 29.01.2018 р. № 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Якимівська районна рада Запорізької області
____________ _____________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Якимівська районна рада Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради ( у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34952.0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3462.0 тис. гривень та спеціального фонду – 33.0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік», ЗУ «Про місцеве самоврядування»

6. Мета бюджетної програми: Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення) ,міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2 Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
Підпрограма
Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 3462.0 33.0 3495.0
Усього 3462.0 33.0 3495.0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК Загальний
фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань


з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
Підпрограма
Завдання
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1 затрат
Кількість штатниї одиниць одиниць Штатний розпис 18
2 продукту
Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг штук Картки реєстрації,журнал скарг та звернень 655
Кількість прийнятих нормативно-правових актів штук Рішення сесій 130
3 ефективності
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника штук Картки реєстрації,журнал скарг та звернень 36
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника штук Рішення сесій 7

4 якості х
Витрати на утримання однієї штатної одиниці… тис.грн Відомості нарахування заробітної плати 139.089

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис. грн)
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за видами) х х х

Інвестиційний проект 2

Усього

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ К.Б.Ніконоров
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __________ ______О.І.Драчук__________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

 

паспорт бюджетної програми.PDF

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік

Зміни до паспорту бюджетної програми на 2020 рік.PDF