Офіційний сайт Якимівського району Запорізької області

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на __2020___ рік
1. ____0100000_________
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету) _________Якимівська районна рада Запорізької області____________
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) __20478442___
(код за ЄДРПОУ)
2. _____0110000________
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету) _________Якимівська районна рада Запорізької області____
(найменування відповідального виконавця)
___20478442______
(код за ЄДРПОУ)
3. ____0110150____
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету) ____0110150
(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету) ___0111______
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконачих комітетів
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету) __20478442__
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
1 Регулювання спільних інтересів сіл, селищ району

5. Мета бюджетної програми
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконачих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень


з/п Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 2813730,00 52200,00 2894009,00 2512519,68 35148,00 2547667,68 -301210,32 -17052,00 -318262,32
Усього

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків за напрямами використання бюджетних коштів зумовлене економією видатків по заробітній платі та нарахуванням на оплату праці,збільшення видатків по спеціальному фонду зумовлене збільшенням надходжень з орендної плати

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат
Кількість штатних одиниць в т.ч. Одиниць Штатний розпис 10 0 0 7 0 0 -3 0 -3
Посадових осіб Одиниць Штатний розпис 8 0 0 5 0 0 -3 0 -3
Обслуговуючого персоналу Одиниць Штатний розпис 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Гривень Розрахунок 281373,00 0 0 358931,38 0 0 -100403,44 0 -100403,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- економія коштів відбулась в наслідок звільнення голови районної ради та заступника голови районної ради з 05.11.2020(згідно ст.55,ст.56 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні),(наявної вакансії на посаду керуючого справами з 28.01.2020(розпорядження від 27.01.2020 № 07-к)
2 продукту
Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг Одиниць Картки реєстрації 500 0 500 365 0 365 -135 0 -135
Кількість відправленних листів, звернень, заяв, скарг, наданих довідок Одиниць Картки реєстрації 250 0 250 266 0 266 +16 0 +16
Кількість підготовлених розпоряджень Одиниць Внутрішній облік 90 0 90 88 0 88 -2 0 -2
Кількість підготовленних, проведених засідань комісій Одиниць Внутрішній облік 15 0 15 4 0 4 -11 0 -11
Кількість підготовлених нормативно-правових актів Одиниць Внутрішній облік 60 0 60 65 0 65 +5 0 +5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-зменшення звернень, підготовлених розпорядженьта проведених засідань комісій пояснюється початком процедури ліквідації Якимівської районної ради
3 ефективності
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг Одиниць Картки реєстрації 63 0 63 46 0 46 -17 0 -17
Кількість відправленних листів, звернень, заяв, скарг, наданих довідок Одиниць Картки реєстрації 31 0 31 32 0 32 +1 0 +1
Кількість підготовлених розпоряджень Одиниць Внутрішній облік 11 0 11 11 0 11 11 0 11
Кількість підготовленних, проведених засідань комісій Одиниць Внутрішній облік 2 0 2 -2 0 -2 -2 0 -2
Кількість підготовлених нормативно-правових актів Одиниць Внутрішній облік 8 0 8 9 0 9 +1 0 +1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- зменшення звернень, підготовлених розпорядженьта проведених засідань комісій пояснюється початком процедури ліквідації Якимівської районної ради
4 якості
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів % Розрахунок 100 0 100 108 0 108 +8 0 8
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг дл їх загальної кількості % Розрахунок 100 0 100 72 0 72 -28 0 28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- зменшення звернень пояснюється початком процедури ліквідації Якимівської районної ради
Аналіз стану виконання результативних показників
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.Фінансування програми за КПКВМБ 0110150 виконувалось в межах затвердженого кошторису на 2020 рік.Дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець поточного року немає. За рахунок надходжень до спеціального фонду проводились видатки на оплату паливно-мастильних матеріалів, оплата за поточний ремонт обладнання, оплата за папір. Протягом 2020 року попередня оплата за надані послуги не проводилась.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Голова комісії з реорганізації Якимівської районної ради, заступник голови Мелітопольської районної ради
______________________
(підпис)
_____А.Л.Сігута_________
(ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Якимівської РДА
Начальник відділу фінансів

______________________
(підпис)

________О.І.Драчук____________
(ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження
М.П.